Wiwarium


WIWARIUM - sterownik auto klimatu terraium roślinnego             Sterownik Wiwarium, który poniżej przedstawię służy do utrzymania klimatu w terrarium roślinnym, może on być wykorzystywany również w terrariach ze zwięrzętami lub mieszanych.
Urządzenie posiada 10 niezależnych wyjść 230V (150W max każde) oraz dwa niezależne pomiary temperatury - np: wody i powietrza. Oba czujniki wykonane są w taki sposób aby były odporne na wilgoć, w związku z czym istnieje możliwośc szerokiwgo wykorzystania w cieczach, gazach czy też w glebie. Nie zaleca się montażu czujnika w taki sposób, aby przewód był narażony na działanie wody, gdyż woda oddziaływując na izolację przewodu powoduje twardnienie i uszkadzanie się izolacji. Długość przewodów 2 lub 4m
             Urządzenie steruję sześcioma niezależnym sekcjami oświetlenie zrealizowanymi jako układy włącz/wyłącz, gdzie użytkownik w sposób dowolny w ciągu dnia zadaje godzinę włączenia i wyłączenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy możliwość sterowania np: sześcioma różnymi świetlówkami o różnej długości fali i natężeniu przez co możemy symulować świt i zmierzch załączając odpowiednio kolejne partie oświetlenia. Urządzenie w wersji podstawowej nie może sterować lampami HQI ze względu na użyte elementy załączające i wymaga do tego celu zastosowania dodatkowych przekaźników.
             Kolejne wyjście dedykowane jest dla grzałki (urządzenia grzewczego) w celu utrzymania zadanej temperatury - działa jak termostat (jeśli temperatura spada załącza grzanie) w zależności od pomiaru temperatury czujnika pierwszego (wody). Następne wyjście steruje wiatrakiem 230V, który załączany jest w zależności od pomiaru temperatury czujnika drugiego (powietrza) - jeśli temperatura jest zbyt wysoka załączany jest wentylator. Wyjście to sterowane jest również nastawami czasowymi, gdzie użytkownik podaje godzinę włączenia i ilość sekund od 1 do 255. Procedura załączania czasowego wykonuje się tylko wtedy, gdy temperatura mierzona ustawiona jest w podanym zakresie, czyli temperatura jest warunkiem priorytetowym względem nastaw czasowych. W tym przypadku może się zdarzyć że zadany program czasowy dla określonej godziny nie zostanie wykonany ze względu na wartość temperatury mierzonej np: gdy temperatura mierzona jest za niska - poniżej Tmin. Istnieje możliwość wykonania od 0 do 24 programów na dobę.
             Kolejne wyjście służy do czasowego sterowania nawilżaczem (zamgławiaczem), który załącza się o ustawionej godzinie na określoną liczbę sekund od 1 do 255. Dla nawilżacza istnieje możliwość ustawienia 24 programów czasowych na dobę. W wersji podstawoewj nie ma możliwości pomiaru wilgotności i regulacji w zależności od poziomu wilgotności pracą nawilżacza, opcja ta jest możliwa w wersji rozszerzonej.
Ostatni kanał służy do czasowego sterowania spryskiwaczem (zraszaczem), który symuluje opad atmosferyczny. Podobnie jak w przypadku nawilżacza mamy możliwośc ustawienia 24 niezależnych programów w ciągu doby w konfiguracji godzina włączenia oraz ilośc sekund działania od 1 do 255.Ukompletowanie urządzeniaOpis realizowanych funkcji

             Poniżej szczegółowy opis wszystkich funkcji sterowania, ustawień oraz możliwości sterownika:

       * pomiar temperatury z dwóch niezależnych czujników w czasie rzeczywistym z dokładnością do 0.1°C;

* ustawiane dowolnie zakresy temperatur w przedziale od 15,0 °C do 49,9 °C (zakres pomiarowy od -10°C do 80 °C);

* rozdzielony zakres temperatury dla dnia i nocy;

* ustawiany alarm temperaturowy czyli wartość (w °C) TALM odstępu od wartości skrajnych przedziału ustawionego przez użytkownika do momentu w którym wystąpi alarm dźwiękowy i optyczny - np: zakres ustawionych temperatur to <25,5 do 27,5> °C, TALM=2 °C oznacza to, że jeśli temperatura mierzona wzrośnie ponad Tmax+TALM = 27,5+2=29,5 °C to zostanie wygenerowany alarm dźwiękowy i optyczny, natomiast jeśli temperatura mierzona spadnie poniżej Tmin-TALM = ;25,5-2=23,5 °C to również zostanie wygenerowany alarm dźwiękowy i optyczny;

* autoregulacja temperaturowa urządzenia grzewczego (grzałki) w zależności od zadanego przedziału Tmin i Tmax, dla spadku temperatury wody poniżej Tmin załączana jest grzałka do osiągnięcia Tsr=(Tmax-Tmin)/2, czyli połowy ustalonego przedziału;

* autoregulacja temperaturowa wiatraka w zależności od zadanego przedziału Tmin i Tmax, dla wzrostu temperatury powyżej Tmax wiatrak jest załączany i pracuje do osiągnięcia T=Tmax-0.1s°C;

* automatyczne wyłączenie wiatraka podczas zraszania lub/i nawilżania oraz czas oczekiwania wiatraka na ponowne włączenie równy 120sekund;

* możliwość kasowania alarmu ale tylko w przedziale [(Tmin - TALM) do (Tmax+TALM)] poza przedziałem nie ma możliwości skasowania alarmu jedynie wyłączenie dźwięku;

* możliwość wyłączenia/włączenia dźwięku poprzez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza ESC a następnie "+";

* ustawiane pory doby - początek dnia i początek nocy, celem rozróżnienia czasu pór dla ustawionych parametrów;

* przy zmianie pór doby dnia i nocy sterownik przez 60 min nie generuje żadnych alarmów dostosowując parametry temperatury do pory dnia lub nocy, w przypadku gdy w tym czasie system nie ustabilizuje parametrów automatycznie generowany jest alarm. Oznacza to że źle dobraliśmy zakresy temperatur albo mamy zbyt mało wydajny system grzewczy;

* możliwość ustawienia sześciu niezależnych sekcji oświetlenia, lub podziału tych sekcji na gruby np 4 sekcje oświetlenia i dwa kanały dowolnego wtkorzystania w trybie włącz/wyłącz jeden cykl na dobę;

* trzy niezależne timery sekundowe dla kanałów wentylatora, nawilżacza i zraszacza, każdy z możliwością zaprogramowania niezależnych 24 programów na dobę w postaci ustalenia godziny i minuty włączenia oraz ilości sekund pracy od 1 do 255;

* ustawiany zegar czasu rzeczywistego 24 godzinny, podtrzymanie bateryjne, po wyłączeniu zasilania ustawienia nie znikają;

* wszystkie ustawienia użytkownika są w nieulotnej pamięci procesora, zaniki napięcia nie powodują utraty nadpisywania, zmiany, czy fałszowania danych;

* ustawienie fabryczne wykasowują wszelkie ustawienia użytkownika z pamięci sterownika przywracając stan fabryczny (zapisują ustawienia domyślne);

* możliwość zmiany parametrów w dowolnej chwili oraz zapisanie ich w pamięci procesora;

* zabezpieczenia i komunikaty - alarm dźwiękowy, alarm optyczny, blokada wyjść (ustawienie w stan wyłączony) w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury lub odłączenia od wejścia;

* podwójne funkcje klawiszy:

               - "ESC" - wyjście, rezygnacja,
               - "SET" - wejście do menu, zatwierdzenie,
               - "+" - zwiększenie wartości, przewijanie menu, poza menu przytrzymanie tego przycisku powoduje
                  wejście do trybu ręcznego włączania i wyłączania poszczególnych wyjść – zatwierdzenie ESC,
               - "-" zmniejszenie wartości, przewijanie menu,
               - jednoczesne naciśnięcie ESC i SET powoduje restart programowy urządzenia,
               - jednoczesne naciśnięcie ESC i „+” powoduje włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego,
                  to ustawienie w celach bezpieczeństwa nie jest zapamiętywane na stałe tak więc po zaniku napięcia lub                   restarcie automatycznie sygnalizacja jest ponownie włączona;
               - jednoczesne naciśnięcie ESC i „-” powoduje wejście do trybu regulacji podświetlenia LCD.

* możliwość szybkiego ręcznego wyłączenia urządzeń, możliwość ręcznego włączenia i wyłączania dowolnego wyjścia;

* możliwość ustawienia minimalnego poziomu podświetlenia LCD do którego sterownik będzie wygaszał ekran w      przypadku nieobsługiwania przez użytkownika;

* automatyczne wychodzenie do ekranu podstawowego po około 25 sek - z menu głównego;

* czytelne logiczne menu dedykowane do szybkiego ustawiania.Opis ekranu podstawowego

Podczas normalnej pracy urządzenia na wyświetlaczu LCD wyświetlane są wszystkie niezbędne parametry pracy takie jak:
- temperatura wody; - temperatura powietrza; - aktualna godzina; - stany poszczególnych wyjść sterownika; - oraz pewne ustawienia które obrazuja piktogramy.
ekran 1.
ekran 2.
ekran 3.
ekran 4.
ekran 5.


Ekran 1 przedstawia od lewej od góry, temperaturę wody 25.5 następnie piktogram linia łamana która pokazuje swoimi łamaniami na dolną część wartości mierzonej temperatury wody oraz na górną część wartości mierzonej temperatury powietrza, następnie wyświetlana jest temperatura powietrza 25.2 oraz piktogram stonień Celsjusza °C. Na samym końcu górnej linijki znajduje się aktualny czas w formacje godzina:minuta.
W dolnej linijce od lewej wyświetlany jest piktogram dzwonka, symbolizuący włączenie dźwięku - piktogram wyłączenia obrazują kropeczki poukładane w okrąg patrz ekran 3 pozycja pierwsza w drugiej linijce. Kolejna pozycja wyświetla symbol zegarka który w tym przypadku obrazuje nam włączenie timera odliczającego dla urządzń - wentylator / nawilżacz / zraszacz. Kolejne puste miejsce stanowi rozgranicznik, a w pozycji 4 dolnej linijki widzimy piktogram słońca obrazujący porę dnia, pora nocy ma piktogram księżyca patrz ekran 2 i 3, w tym samym miejscu.
Kolejnym ciągiem pól zawartych miedzy nawiasami kwadratowymi są stany poszczególnych wyjść w kolejności:
1 - oświetlenie sekcja 1
2 - oświetlenie sekcja 2
3 - oświetlenie sekcja 3
4 - oświetlenie sekcja 4
5 - oświetlenie sekcja 5
6 - oświetlenie sekcja 6
G - grzanie
W - wentylacja
N - nawilżanie
Z - zraszanie

przy czym literka (cyfra) oznacza włączenie w trybie AUTO (ekran 1 wszystkie włączone w trybie auto) natomiast brak literki czyli pauza "-" wyłączenie w trybie AUTO (ekran 2 wszystkie wyłączone w trybie auto). W miejscach liter lub pauzy mogą się pojawić strałka w górę lub znak iksa X symbolizujące odpowiednio ręczne załączenie lub wyłączenie. Przykład ręcznych ustawień przedstawia ekran 5. Jak wynika z tego ekranu sekcja 3 oświetlenia jest włączona ręcznie, a sekcja 5 wyłączona ręczne, oznacza to że sekcja 3 będzie stale świecić ne zależnie od godziny, a sekcja 5 niezależnie od godziny pozostanie wyłączona. Podobnie ostatnia pozycja stanowiąca odpowiednik kanału ZRASZANIE jest wyłączona ręcznie i nie nastąpi jej automatyczne włączenie nawet po wyłączeniu chwilowym zasilania.Budowa MENU oraz możliwości ustawień

            Aby wejść do menu naciskamy SET, a następnie klawiszami +/- wybierany jedno z podmenu w którym mamy możliwość ustawień zgodnie z jego opisem.

Pierwsze podmenu służy do kasowania alarmu po wybraniu tej opcji i naciśnięciu SET, następuje skasowanie alarmu dźwiękowego i optycznego, pod warunkiem, że wartość mierzona mieści się w zakresie dopuszczalnym.


następnie sterownik wyświetla komunikat "skasowano! alarm", po czym powraca do menu głównego.

Kolejnym podmenu jest OŚWIETLENIE, po wybraniu tej opcji i naciśnięciu SET, następuje przejście do wyboru podmenu z numerem oświetlenia

->SET
->
""

""
->


po wybraniu żądanego oświetlenia i naciśnięciu SET wchodzimy do ustawień godziny włączenia i wyłączenia danej sekcji
->

wartości zmieniamy za pomocą klawiszy +/-, zatwierdzamy SET, jeśli nie chcemy zmieniać danej wartości godziny lub minuty naciśkamy SET co powoduje przejście do ustawień kolejnej pozycji, jeśli rezygnujemy z ustawień naciskamy ESC, co powoduje wyjście z danego podmenu do poprzedniego.

Pozycja trzecia w menu do PORY DOBY, po wybraniu tej opcji i naciśnięciu SET, uzyskujemy możliwość ustawienia początku dnia oraz początku nocy, gdyż dla tych pór będziemy ustawiać różne parametry sterowania.


Czwarta pozycja menu to TEMP. WODY, po wybraniu tej opcji i naciśnięciu SET, wchodzimy do podmenu z którego możemy wybrać ZAKRES lub ALARM
->SET
->
->

następnie dokonujemy ustawień zakresu temperatury dla dnia i dla nocylub ustawienia Talm


wartości zmieniamy za pomocą klawiszy +/-, zatwierdzamy SET, jeśli nie chcemy zmieniać danej wartości godziny lub minuty naciśkamy SET co powoduje przejście do ustawień kolejnej pozycji, jeśli rezygnujemy z ustawień naciskamy ESC, co powoduje wyjście z danego podmenu do poprzedniego.

Piąta pozycja menu to TEMP. POWIETRZA, po wybraniu tej opcji i naciśnięciu SET, wchodzimy do podmenu z którego możemy wybrać ZAKRES lub ALARM
->SET
->
->

następnie analoggicznie jak w przypadku wody dokonujemy ustawień zakresu temperatury dla dnia i dla nocy lub ustawienia Talm


wartości zmieniamy za pomocą klawiszy +/-, zatwierdzamy SET, jeśli nie chcemy zmieniać danej wartości godziny lub minuty naciśkamy SET co powoduje przejście do ustawień kolejnej pozycji, jeśli rezygnujemy z ustawień naciskamy ESC, co powoduje wyjście z danego podmenu do poprzedniego.

Kolejną pozycją menu jest WENTYLATOR, po wybraniu tej opcji i naciśnięciu SET, wchodzimy do podmenu w którym ustawiamy programy timera dla wiatraka
->SET
->

wartości zmieniamy za pomocą klawiszy +/-, zatwierdzamy SET, jeśli nie chcemy zmieniać danej wartości godziny lub minuty naciśkamy SET co powoduje przejście do ustawień kolejnej pozycji, jeśli rezygnujemy z ustawień naciskamy ESC - tylko dla przypadku gdy miga program!!, co powoduje wyjście z danego podmenu do poprzedniego.

Siódmą pozycją menu jest NAWILŻANIE, po wybraniu tej opcji i naciśnięciu SET, wchodzimy do podmenu w którym ustawiamy programy timera dla wyjścia nawilżacza/zamgławiacza
->SET
->
->

Literka P: - oznacza program - mamy możliwość ustawienia 24 niezależnych programów - kolejność nie musi być zachowana. Piktogram żarówki symbolizuje nam godzinę włączenia timera a piktogram zegarka symbolizuje TIMER sekundowy wartość ustawioona po nim oznacza liczbę sekund pracy dla danego programu. Wartości zmieniamy za pomocą klawiszy +/-, zatwierdzamy SET, jeśli nie chcemy zmieniać danej wartości godziny lub minuty naciśkamy SET co powoduje przejście do ustawień kolejnej pozycji, jeśli rezygnujemy z ustawień naciskamy ESC - tylko dla przypadku gdy miga program!!, co powoduje wyjście z danego podmenu do poprzedniego.

Ósmą pozycją menu jest ZRASZANIE, po wybraniu tej opcji i naciśnięciu SET, wchodzimy do podmenu w którym ustawiamy programy timera dla wyjścia żraszacza/spryskiwacza
->SET
analogicznie jak w przypadku wentylatora oraz nawilżania dokonujemy nastawień programów

wartości zmieniamy za pomocą klawiszy +/-, zatwierdzamy SET, jeśli nie chcemy zmieniać danej wartości godziny lub minuty naciśkamy SET co powoduje przejście do ustawień kolejnej pozycji, jeśli rezygnujemy z ustawień naciskamy ESC - tylko dla przypadku gdy miga program!!, co powoduje wyjście z danego podmenu do poprzedniego.

Dziewiątą pozycją menu są USTAWIENIA, po wybraniu tej opcji i naciśnięciu SET, wchodzimy do podmenu z którego wybieramy jedną z dwóch opcji USTAWIENIA FABRYCZNE lub ZEGAR
->SET
->
->

W przypadku wybrania wartości fabryczne i naciśnięciu SET sterownik zapyta czy napewno chcemy zerować pamięć?


jeśli zatwierdzimy SET nastąpi kasowanie pamięci i ustawienia wartości fabrycznych


jeśli naciśniemy ESC nastąpi powrót do poprzedniego podmenu.

Wartości domyślne ustawiane po wywołaniu w/w funkcji są następujące:
1. Oświetlenie 1 czas włączenia 7:00 czas wyłączenia 19:00
2. Oświetlenie 2 czas włączenia 7:15 czas wyłączenia 18:45
3. Oświetlenie 3 czas włączenia 7:30 czas wyłączenia 18:30
4. Oświetlenie 4 czas włączenia 7:45 czas wyłączenia 18:15
5. Oświetlenie 5 czas włączenia 8:00 czas wyłączenia 18:00
6. Oświetlenie 6 czas włączenia 8:15 czas wyłączenia 17:45
7. Tmin = 25°C - dzień
8. Tmax = 26°C - dzień
9. Tmin = 24°C - noc
10. Tmax = 25°C - noc
11. Talm = 3.0°C dzień i noc
12. Pory doby 7:00-19:00
13. Podświetlenie LCD wygasza do około 33% wartości maksymalnej
14. Wszystkie porgramy timerów wentylatora, nawilżacza oraz zraszacza ustawione na ZERO czyli wyłączone
15. Zegar czasu rzeczywistego nie podlega kasowaniu podczas procedury przywracania wartości fabrycznych.


Wybierając opcję ZEGAR ustawiamy godzinę i minutę po każym ustawieniau naciskając SET aby zatwierdzić.

Ostatnia pozycja menu to INFO, gdzie dostępne są informację o wersji oraz wykonawcy.Funkcje dodatkowe

Naciskając jednocześnie ESC i „-” wchodzimy do trybu regulacji odświetlenia LCD.
Ustawiając poziom podświetlenia należy pamiętać że jest to wartośc do której wyświetlacz będzie ściemniany, w skrajnym położeniach może być 0 - wyłączenie całkowite lub poziom maksymalny czyli brak ściemniania.


Naciskając klawisz "+" ale nie będąc w menu głównym wchodzimy to trybu ręcznego ustawień poszczególnych kanałów - wartości zmieniamy za pomocą klawisza SET (cyklicznie kilka razy literka oznacza tryb AUTO strzałka w górę tryb ręcznego włączenia a X tryb ręcznego wyłączenia, danego kanału), jeśli nie chcemy zmieniać danej wartości naciskamy +/-, co powoduje przejście do następnej pozycji, zatwierdzenie ustawień naciskamy ESC.

Alarmy i zabezpieczenia


TL – poniżej skrajnej niskiej temperatury TL = Tmin – TALM Tm <= TL
TLP – poniżej ustawionego Tmin ale w zakresie TALM TL < Tm < Tmin
TP – w zakresie ustawionym Tmin <= Tm <= Tmax
THP – powyżej ustawionego Tmax ale w zakresie TALM Tmax < Tm < TH
TH – powyżej skrajnej wysokiej temperatury TH = Tmax + TALM TH <= Tm
Tm – temperatura mierzona
Tmin – temperatura minimalna zakresu ustawiana przez użytkownika
Tmax – temperatura maksymalna zakresu ustawiana przez użytkownika
TALM – przyrost temperatury po przekroczeniu którego automatycznie generowane są alarmy - ustawiany przez użytkownika
Tsr – średnia temperatura przedziału Tsr=(Tmax-Tmin)/2

             Kolorem pomarańczowym Alarm – zaznaczono generowane alarmy w trybie auto bez kasowania. Jak wynika z rysunku alarm zaczyna być generowany po przekroczeniu TLow lub THigh, i trwa do momentu gdy sterownik skoryguje parametry do przedziału podstawowego min max.
Kolorem niebieskim zaznaczono przedział w którym istnieje możliwość skasowania alarmu za pomocą opcji menu KASOWANIE ALARMU. Skasowanie alarmu opcją KASOWANIE ALARMU powoduje wyłączenie go, ale w przypadku wystąpienia sytuacji ponownego wykroczenia parametrów mierzonych poza zakres dopuszczalny automatyczne generowanie alarmu. W przedziałach TL, TH, kolorem czerwonym zaznaczyłem alarm stały, którego nie można skasować opcją KASOWANIE ALARMU!
            Alarm dźwiękowy można zlikwidować wyłączając dźwięk poprzez naciśnięcie ESC przytrzymanie a następnie „+”. Ponowne naciśnięcie tej kombinacji klawiszy powoduje włączenie sygnału dźwiękowego.
Zanik napięcia lub restart również powoduje włączenie dźwięku, oznacza to że wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej nie jest zapamiętywane w pamięci nieulotnej.
Jest to celowe, gdyż wyłączenie dźwięku może pozbawić nas informacji o przyszłych dewiacjach parametrów. Dlatego też zaleca się nie używanie funkcji wyłączania sygnałów dźwiękowych lub w przypadku wyłączenia, pamiętanie o ponownym uruchomieniu. Alarmów optycznych w postaci migających ciągów znaków samych wartości mierzonych poza zakresem dopuszczalnym nie można wyłączyć. Jedynie w zakresie dopuszczalnym za pomocą opcji KASOWANIE ALARMU da się wyłączyć oba alarmy dźwiękowy i optyczny.
            Nie wolno lekceważyć żadnego z generowanych alarmów dopóki nie upewnimy się co go wywołało, wystąpienie alarmu w sterowniku nie jest przypadkowe i wskazywać może nieprawidłowości systemu którym jest zespół urządzeń podłączonych do Waszego terrarium.
UWAGA!
            Podczas zmiany pory doby z dnia na noc lub odwrotnie przez okres 60 minut alarmy są WYŁĄCZONE automatycznie. Funkcja ta ma na celu dostosowanie parametrów z dnia na parametry nocy lub odwrotnie. Jeżeli w czasie 60 minut w procesie autoregulacji sterownik nie zdoła skorygować wszelkich parametrów, należy uznać, że zakresy lub wartości ustawione są nieprawidłowo lub system grzania nie nadąża z regulacjami i w takim wypadku należy coś w nim zmienić.
Po upływie godziny od zmiany pór doby alarmy są włączane w stan AUTO oznacza to, że jeśli z parametrami jest wszystko OK to nie będą generowane, natomiast jeśli nie to zostaną załączone.

Wprzypadku niepodłączenia lub rozłączenia czujników temperatury sterownik generuje komunikat "Czujnik uszkodz. lub odlaczony" i automatycznie wyłącza wyjście grzania i wentylowania do usprawnienia lub ponownego podłączenia czujników.Procedury autoregulacji

            W sterowniku występują dwie procedury autoregulacji temperaturowej oraz szereg procedur autoregulacji czasowej którymi zarządza użytkownik.
            Procedura autoregulacji dotycząca pomiaru temperatury wody i sterowania grzałką przebiega następująco:
Jeśli temperatura mierzona wody zacznie spadać i osiągnie wartośc poniżej Tmin sterownik automatycznie załączy grzałkę i będzię ogrzewał do momentu wzrostu temperatury powyżej Tśr=(Tmax-Tmin)/2. Gdy temperatura mierzona osiągnie wartość większą od Tśr sterownik wyłączy grzałkę. Dalszy wzrost temperatury nie powoduje zmian w układzie sterującym grzałką, natomiast spadek może powtórnie uruchomić ogrzewanie jeśli wartość mierzona spadnie poniżej Tmin.

            Procedura autoregulacji dotycząca pomiaru temperatury powietrza i sterowania wiatrakiem przebiega następująco:
Jeśli temperatura mierzona powietrza zacznie rosnąć i osiągnie wartość powyżej Tmax sterownik automatycznie załączy wiatrak i będzię wentylował do momentu spadku temperatury poniżej T=Tmax-0,1 st C. Gdy temperatura mierzona osiągnie tę wartość sterownik wyłączy wiatrak. Dalszy spadek temperatury nie powoduje zmian w układzie sterującym wiatraka, natomiast wzrost może powtórnie uruchomić wentylację jeśli wartość mierzona wzrośnie powyżej Tmax.

            W przypadku wiatraka istnieje możliwość zaprogramowania niezależnie od autoregulacji, 24 programów czasowych włączających wiatrak o określonej godzinie na określoną liczbę sekund ustawianą przez użytkownika. Jednak autoregulacja czasowa podporządkowana jest autoregulacji temperaturowej oznacza to że wartość mierzonej temperatury ma priorytetowe znaczenie i jeśli okaże się że wartość mierzona Tm jest mniejsza od Tmin i załączona jest grzałka wszelkie programy czasowego wentylowania zostaną pominięte.Uwagi końcowe


             - Isnieje możliwość dostosowania wartości ustaw (wartości domyślnych) zakresów regulacji itp - indywidualnie;
- Urządzenie zasilane jest 230V 50Hz, całkowita maksymalna moc pobierana to około 800W, maksymalna moć każdego z kanałów wyjściowych to 150W;
- Włączenie menu głównego oraz procedur ustawień blokuje autoregulacje i sterownik nie wykonuje zadanych regulacji pozostawiając stany wyjść jak przed wejściem do menu, wyjście z menu głównego w przypadku nie wykonywania operacji następuje automatycznie po około 30 sekundach, ale z procedur ustawień nie następuje wyjście automatyczne dlatego też każdą procedurę użytkownik powinien doprowadzić do końca;
- Wystąpienia alarmu zawsze powodowane jest poprzez wystąpienie nieprawidłowości działania dlatego należy jak najszybciej zareagować, generowanie alarmu podczas działania może powodować błędy w czasie pracy timerów.


                                                                                                                      
Wszelkie sugestie, spostrzeżenia oraz uwagi proszę słać na maila: link.

Copyright by mirekkon © 2010-2015                                                                                                                                                                                                                  FireFox 3.5